previous pauseresume next

اطلاعیه

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نایین در نظر دارد مرکز بهداشتی ، درمانی قدیم محمدیه را از طریق برگزاری استعلام به صورت اجاره بهای ماهیانه به یکی از متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای مدت یکسال از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ واگذار نماید متقاضیان جهت اطلاع بیشتر می توانند تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ به شبکه بهداشت و درمان واحد امور عمومی مراجعه نمایند.