previous pauseresume next

افزایش ۲۲/۵ درصدی ماموریت های اورژانس در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان سال گذشته

تابستان ۹۵ پرسنل اورژانس شهرستان نایین بر بالین ۹۳۵ بیمار و مصدوم حاضر شدند که ۶۹۶ نفر آنان را بعد از اقدامات اولیه به مراکز درمانی منتقل نمودند که از حیث تعداد، ماموریت بیش از ۲۲ درصد و از نظر تعداد افراد بستری شده د رمراکز درمانی ۳۲ درصد نسبت به تابستان سال ۹۴ رشد نشان می دهد.امسال تابستان هر چند در ماموریت غیر تصادفی اورژانسی شهرستان تغییر محسوسی نسبت به مدت سال قبل مشاهده نشد اما در تصادفات اقزایش ۱۶/۴ درصد در تصادفات موتور سیکلت افزایش ۷ درصدی دیده می شود. افزایش تعداد ماموریت ها در بیماران قلبی داخلی و حوادث در رتبه های بعدی هستند. پرسنل اورژانس در ۱۲ مورد نیز به کمک سایر مراکز درمانی شهرستان رفتند شلوغ ترین ماه تابستان برای اورژانس ۱۱۵ شهریور ماه بود (۲۷۲ مورد بستری) که تصادفات جاده ای بالاترین نرخ رشد را داشته اند و در این ماه همچنین بیشترین کشته های تصادفی در شهرستان ثبت شد.