previous pauseresume next

اقدامات انجام شده در طرح بسیج سلامت نوروزی

در طول اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی واحد بهداشت محیط طبق سنوات قبل از اول اسفند ماه ۹۵ لغایت پانزدهم فروردین ماه عهده دار کشیک ایام نوروز در ساعات اداری و خارج از آن بوده است. در پی اجرای این طرح بازرسین بهداشت محیط ۷۹۴ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای پذیرایی  بین راهی داشته اند که از این مراکز طی بازرسی های انجام شده مقدار ۲۲۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم گردید. همچنین ۱۶۱ مورد نمونه برداری میکروبی و ۶۴۷ مورد کلرسنجی از آب آشامیدنی انجام گردیده است. در بازرسی های صورت گرفته از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ۴۴ مورد نمونه برداری از مواد غذایی انجام که اقدامات قانونی لازم در این زمینه صورت گرفته است.