previous pauseresume next

انارک

فاصله تا مرکز شهرستان :  جمعیت مرکز:

خدماتی که در مرکز ارائه می شود:

پرسنل موجود در مرکز:

روزهای سیاری پزشک:

۷۵ کیلومتر ۱۰۷۴ پزشک عمومی، خدمات مامایی، خدمات پرستاری، خدمات بهداشتی(دندانپزشک و آزمایشگاه(یک روز در هفته) پزشک عمومی، دارویار، ماما، کاردان بهداشت خانواده، پرستار، پذیرش، راننده  ----