previous pauseresume next

انجام ۲۰۰ ماموریت تصادفی در پاییز امسال توسط اروژانس ۱۱۵ شهرستان نایین

اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان نایین در پاییز ۹۵ در ۲۰۰ حادثه تصادف در سطح شهرستان حاضر شد که از این تعداد تقریباً ۱۳۰ تصادف در جاده ها و مابقی در شهر رخ داده است. متاسفانه ۹ نفر نیز در این تصادفات جان خود را از دست دادند.اورژانس ۱۱۵ امسال پاییز ۷۱۴ مورد ماموریت انجام داد که ۴۲۶ مورد ماموریت شهری و ما بقی در جاده های شهرستان بوده است و جمعاً ۵۴۷ نفر به مراکز درمانی شهرستان انتقال یافتند.آقای عباسی مسئول اورژانس شهرستان اظهار داشت بیماران قلبی با ۸۵ مورد بعد از تصادفات بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند. اورژانس ۱۱۵ همچنین در ۶ ماموریت با سایر مراکز درمانی همکاری داشته است. شایان ذکر است در این مدت ۴۴ حادثه غیر تصادفی توسط پرسنل اورژانس مورد بررسی قرار گرفت که ۲۴ مورد آسقوط یا زمین خوردن افراد بوده است و ۲۰ مورد دیگر سایر حوادث را شامل می شود.پاییز امسال کدهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ شهرستان به مناسبتهای مختلف در بیش از ۲۰ مورد مانور یا استقراری شرکت داشته اند.         

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان نایین