previous pauseresume next

بازدیدجناب آقای دکتر خدیوی از مراکز جامع سلامت شهدا و بافران

روز سه شنبه هشتم فروردین ماه سال جاری ریاست محترم مرکز بهداشت استان جناب آقای دکتر خدیوی از مرکزبهداشت شهرستان ،مراکز جامع سلامت شهدا و بافران بازدید کردند.در ضمن ایشان در جلسه فرمانداری که با حضور نماینده محترم مردم نایین و فرماندار تشکیل گردید شرکت نمودند.