previous pauseresume next

بازدید از بیمارستان حشمتیه و افتتاح طرحهای بیمارستانی در روز پنج شنبه سوم آبانماه

روز پنج شنبه ۳ آبان سال  جاری دکتر جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بهمرا ه خانم دکتر چنگیز ریاست دانشگاه ، دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه  و دکتر کلیدری معاونت درمان  از بیمارستان حشمتیه نایین بازدید ، و طرحهای بیمارستانی رابا حضور امام جمعه ، نماینده و فرماندار شهر نایین افتتاح نمودند.