previous pauseresume next

بازدید از درمانگاه چوپانان

چهلرشنبه شب مورخ دوم آبانماه ۹۷  دکتر جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به همراه هیئت همراه از درمانگاه چوپانان بازدید بعمل آوردند.