previous pauseresume next

بازدید دکتر اصغری رئیس محترم غذا ، دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از بیمارستان حشمتیه نایین

روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۸ آقای دکتر اصغری رئیس محترم غذا ، دارووتجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و آقای دکتر یوسفی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع  دانشگاه علوم پزشکی به همراه نماینده فرماندار نایین از بیمارستان حشمتیه بازدید نمودند.