previous pauseresume next

بازدید دکتر جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و هیئت همراه از بیمارستان در حال ساخت افضلیان

روز پنج شنبه مورخ  ۱۳۹۷/۸/۳  دکتر جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بهمرا ه خانم دکتر چنگیز ریاست دانشگاه ، دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه  و دکتر کلیدری معاونت درمان  از بیمارستان در حال ساخت افضلیان نایین بازدید نمودند.