previous pauseresume next

بازدید ریاست و مدیریت اداره نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانهای معاونت درمان ازبیمارستان نایین

روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ جناب آقای دکتر جنگجو مدیریت نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و جناب آقای دکتر گلزاری رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی بیمارستانهای معاونت درمان از بیمارستان حشمتیه و همچنین از بیمارستان افضلیان نایین بازدید نمودند در پایان جلسه ای با دکتر نقیب زاده مدیر شبکه برگزار گردید و مشکلات مربوط به بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت