previous pauseresume next

بازدید مدیریتی واحد های فنی مرکز بهداشت استان از شبکه بهداشت و درمان نایین

در تاریخ ۲۹ مهرماه بازدید کارشناسان مرکز بهداشت  به اتفاق دکتر رضایی معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان انجام گردید  در ابتدا بازدید از واحدهای  ستاد ی و مراکز بهداشتی انجام شد ودر پایان جلسه جمع بندی با حضور کلیه کارشناسان شبکه و استان برگزار شد.