previous pauseresume next

بازدید مدیریت محترم شبکه بهداشت شهرستان نایین از پایگاه های اورژانس

بازدید مدیریت محترم شبکه بهداشت شهرستان نایین از استقرار امبولانس های پایگاه نیستانک و نوگنبد در ششمین روز ازفروردین ماه