previous pauseresume next

بازدید مشترک دامپزشکی و شبکه بهداشت از قصابی ها

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ بازدید مشترکی از قصابی های سطح شهر باتفاق نماینده محترم دامپزشکی و کارشناس بهداشت محیط انجام گرفت . در این بازدیدها در ارتباط با بیماری تب کریمه کنگو آموزشهای چهره به چهره ارائه و نسبت به توزیع پمفلت و تراکت آموزشی اقدام گردید.