previous pauseresume next

بازدید مشترک مدیریت شبکه بهداشت ونمایندگان ادارات ذیربط از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی

در طول اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی و لزوم انجام بازرسی های مستمر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، بازرسین محترم ادارات تعزیرات حکومتی ، صنعت معدن تجارت و میراث فرهنگی ، از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهری و بین راهی بازدید بعمل آوردند. هدف از اجرای این طرح که در ساعات اداری و غیر اداری اجرا میگردد، ارتقاء سطح سلامت جامعه و مسافران نوروزی و ایمنی آب و مواد غذایی در سطح عرضه به منظور کاهش و کنترل بیماری مرتبط با آب و مواد غذایی می باشد.