previous pauseresume next

بازدید کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بین راهی

طی بازدیدکارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، اماکن عمومی و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مواد غذایی مصرفی ، ابزار و تجهیزات مورد استفاده در طبخ مواد غذایی بررسی و بر رعایت اصول و موازین بهداشتی در این اماکن تاکید گردید.