previous pauseresume next

بافران

فاصله تا مرکز شهرستان :  جمعیت مرکز:

خدماتی که در مرکز ارائه می شود:

پرسنل موجود در مرکز:

روزهای سیاری پزشک:

۵ کیلومتر ۲۰۸۷ پزشک عمومی، خدمات پرستاری، خدمات مامایی، خدمات بهداشتی، دندانپزشک( ۴روز در هفته)، آزمایشگاه(۲روز در هفته) پزشک عمومی، دندانپزشک، ماما، کاردان ناظر، پذیرش، دارویار، بهورز سه شنبه(بنوید)

 

 

خانه/پایگاه  بهداشت تحت پوشش مرکز جمعیت خانه /پایگاه روستاهای اقماری خانه بهداشت
پایگاه بافران ۲۰۸۷ بنوید علیا، بنوید سفلی، هندچوب