previous pauseresume next

برپایی غرفه مربوط به شبکه بهداشت و درمان نایین در جشنواره عمران سلامت

شبکه بهداشت و درمان نایین در جشنواره عمران سلامت که در تاریخ ۶ تا ۸ شهریور در مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه اصفهان برگزار شد اقدام به برپایی غرفه مربوط به طرحهای عمرانی شبکه و بیمارستان نمود که مورد بازدید سرپرست محترم دانشگاه، معاون پشتیبانی و مدیر شبکه قرار گرفت.