previous pauseresume next

برگزاری جلسه کمیته محتوای سیب

 بر اساس مصوبات  دومین کمیته محتوایی سیب که در  تاریخ ۹۷/۷/۳۰ تشکیل شده بود وبه منظور بررسی مشکلات  مراقبین سلامت، کارشناسانی از شبکه به عنوان پشتیبان، جهت هر مراقب سلامت تعیین گردیدند و طی یک ماه گذشته جلساتی جهت بررسی عملکرد مراقبین برگزار گردید و آیتم های دهگانه عملکرد هر مراقب بررسی و با میزان مورد انتظار مقایسه گردید. در نهایت جلسه بررسی عملکرد یکماهه در  روز ۹۷/۹/۱۰  در محل سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید و از مراقبین سلامت که میزان خدمت آنها بیش از ۲۷۰۰ مورد بود تقدیر به عمل آمد.