previous pauseresume next

برگزاری همایش سالانه فوریت های پزشکی

همایش سالانه فوریت های پزشکی باحضورپرسنل عملیاتی واتاق فرمان نایین در محل دانشگاه علو م پزشکی اصفهان برگزار شد
در این مراسم از تکنسین هاوپرسنل اتاق فرمان منتخب کلیه شهرستانها و از نایین آقایان رحمت پورقلی، مصطفی عبداللهی، محمد رضاپوربافرانی باشاخصه های بهترین برخوردبابیمار،شرکت درعملیات های ویژه وبرخورداری ازبیشترین رضایت مندی شهروندان با اهدای تقدیرنامه کتبی وتندیس یادبودتقدیرشد .