previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی واحد مبارزه با بیماری ها جهت پرسنل بهورز، مراقب سلامت و ماما

در تاریخ ۹۶/۷/۲۰ کارگاه آموزشی واحد مبارزه با بیماری ها جهت پرسنل بهورز، مراقب سلامت و ماما در محل سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید. در این کارگاه با حضور کارشناس محترم استانی جناب آقای مهندس اختر، مفاد آموزشی کار با دستگاه LogTag، عفونت های آمیزشی، سل، پدیکلوز و ایدز توسط مدرسان محترم آموزش داده شد.