previous pauseresume next

برگزاری گارگاه دو روزه تغذیه با شیر مادر

در تاریخ ۲۰ و۲۱ تیر ماه سال جاری گارگاه دو روزه تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای دوستدار مادر و کودک جهت پزشک پرستار ماما، اتاق عمل، بیهوشی بهداشت عمومی شاغل در شبکه بهداشت و درمان نایین برگزار گردید.