previous pauseresume next

سلامت دهان و دندان

نام و نام خانوادگي: محمدعلی براتی           

سمت : مسئول واحد

مدرك :   کاردان مبارزه با بیماریها                         

تماس : 

 

اهداف كلي واحد:

در راستای نیل به اهداف اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت و درمان و جهت ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه به خصوص گروه هدف ( کودکان ۶ سال، ۱۲-۶ سال ومادران باردار و شیرده) این واحد با در اختیار داشتن ۲ نفر دندانپزشک نیروی طرحی و تعداد۶ مرکز فعال بهداشتی درمانی دارای واحد دندانپزشکی به ارائه خدمات ( معاینه- کشیدن دندان- ترمیم دندان- جرمگیری- پالپوتومی-فیشورسیلانت و فلورایدتراپی) به مراجعین محترم به آن واحدها می پردازد.

از این ۶ مرکز بهداشتی درمانی ۲ مرکز روستایی و ۴ مرکز شهری که مراکزشهری(پلی کلینیک امام-انارک-بافران ومحمدیه)ومراکزروستایی (کجان وچوپانان) می باشد. که به صورت چرخشی این مراکز پوشش داده شده و ۲ نفر دندانپزشک شاغل در شبکه بطور کامل در مراکز به ارائه خدمات دندانپزشکی مشغول می باشند و در پایان ماه فعالیت انجام شده را به صورت آمار به واحد بهداشت دهان و دندان شبکه ارائه داده که این آمار آنالیز گردیده و به صورت آمار مقایسه ای میانگین کارکرد روزانه جهت هر دندانپزشک جداگانه محاسبه شده و نمودار آن به مرکز فرستاده می شود و دندانپزشکی که آمار کارکرد روزانه اش بالاتراز میزان انتظار اعلام شده از سوی مرکز بهداشت استان باشد (حد ۵ واحد کاری روزانه) مورد تشویق از طرف مسئول واحد و معاونت بهداشتی و مدیر شبکه قرار می گیرد.