previous pauseresume next

سهمیه سه ماهه سوم (پاییز ۹۶ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه سوم (پاییز ۹۶ ) زائرسرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

           از تاریخ                   تا تاریخ

        ۱۳۹۶/۰۷/۱۱              ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

        ۱۳۹۶/۰۷/۲۷              ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

        ۱۳۹۶/۰۸/۱۱              ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

        ۱۳۹۶/۰۸/۲۷             ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

       ۱۳۹۶/۰۹/۱۳              ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

       ۱۳۹۶/۰۹/۲۵              ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

 
۱- با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت امور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۱/۱/۹۴ تاکنون از این مجموعه رفاهی استفاده نموده اندو همچنین نیرو های طرحی ، شرکتی وپزشک خانواده جداً خودداری می گردد.
۲- متقاضیان درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۱۰ روز قبل تاریخ های اعلام شده به امور رفاهی شبکه ارسال، تا پس از بررسی و             قرعه کشی به اطلاع آنان رسانده شود.
۳- اولویت با کسانی می باشد که تاکنون از این مجموعه استفاده ننموده اند.