previous pauseresume next

شهدا

 

فاصله تا مرکز شهرستان :  جمعیت مرکز:

خدماتی که در مرکز ارائه می شود:

پرسنل موجود در مرکز:

روزهای سیاری پزشک:

۰ ۲۷۳۵۶ پزشک عمومی ، دانپزشکی، خدمات پرستاری،خدمات مامایی،خدمات بهداشتی پزشک عمومی(۳نفر)، ماما(۶نفر)، کاردان و کارشناس بهداشت خانواده(۷نفر)، کاردان مبارزه با بیماریها،دارویار، خدمات، اپراتور، پذیرش(۲نفر)، واکسیناتور(۲نفر)، بهورز(۷نفر) شنبه و            سه شنبه       (مزرعه امام)، یکشنبه       (هماباد و اله آباد)، دوشنبه(سپرو)، چهارشنبه    (طمینان و دولت آباد)