previous pauseresume next

طرح بسیج سلامت نوروزی

اجرای طرح ویژه نظارت بهداشت محیط بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

شروع : یکم اسفند ماه ۱۳۹۵

پایان : پانزدهم فروردین