previous pauseresume next

اطلاعیه ها

سهمیه سه ماهه چهارم (زمستان ۹۶ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه چهارم  (زمستان۹۶ ) زائرسرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

           از تاریخ                   تا تاریخ

        ۱۳۹۶/۱۰/۰۹              ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

        ۱۳۹۶/۱۰/۲۹              ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

        ۱۳۹۶/۱۱/۱۵              ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

        ۱۳۹۶/۱۲/۰۱             ۱۳۹۶/۱۲/۰۵

       ۱۳۹۶/۱۲/۱۷              ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

سهمیه سه ماهه سوم (پاییز ۹۶ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه سوم (پاییز ۹۶ ) زائرسرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

           از تاریخ                   تا تاریخ

        ۱۳۹۶/۰۷/۱۱              ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

        ۱۳۹۶/۰۷/۲۷              ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

        ۱۳۹۶/۰۸/۱۱              ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

        ۱۳۹۶/۰۸/۲۷             ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

       ۱۳۹۶/۰۹/۱۳              ۱۳۹۶/۰۹/۱۷

       ۱۳۹۶/۰۹/۲۵              ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

سهمیه شهریور ماه مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان )

احتراما بدین وسیله سهمیه شهریور ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به همکاران شاغل، لازم است موارد ذیل مورد دقت قرار گیرد. 
« تاریخ  ۱۳۹۶/۰۶/۱۰  لغایت ۱۳۹۶/۰۶/۱۲  جمعاً ۳ سهمیه »

سهمیه مرداد ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه مرداد ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ لغایت ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ جمعاٌ ۳ سهمیه

سهمیه سه ماهه دوم (تابستان ۹۶ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه دوم (تابستان ۹۶ ) زائرسرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

           از تاریخ                   تا تاریخ

        ۱۳۹۶/۰۴/۰۹              ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

        ۱۳۹۶/۰۴/۲۹              ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

        ۱۳۹۶/۰۵/۱۱              ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

        ۱۳۹۶/۰۵/۲۷             ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

       ۱۳۹۶/۰۶/۱۱              ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

       ۱۳۹۶/۰۶/۲۳              ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

۱-با توجه به راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت رامور رفاهی متصل به بانک پرسنلی از ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا کنون از این مجموعه رفاهی استفاده نموده اند  جداً خودداری می گردد.

۲-متقاضیان درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۱۰ روز قبل تاریخ های اعلام شده به روابط عمومی شبکه ارسال ، تا پس از بررسی و قرعه کشی به آنان رسانده شود.

۳-اولویت با کسانی می باشد که تاکنون از این مجموعه استفاده ننموده اند.

سهمیه خرداد ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه خرداد ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ لغایت ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ جمعاٌ ۳ سهمیه

تذکر:

۱-اولویت با متقاضیانی می باشد که تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده ننموده اند.

۲-همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده نموده اند ، ثبت نام نمی شوند.

۳-تعرفه های استفاده از ویلا از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به ازاء هر شب در ایام غیر تعطیل  ۷۰۰/۰۰۰ ریال و برای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیل ۸۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد. 

۴- متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۵ روز قبل از عزیمت به واحد روابط عمومی شبکه بهداشت ارسال نمایند تا پس از بررسی و قرعه کشی معرفی نامه آنان صادر گردد.

سهمیه اردیبهشت ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه اردیبهشت  ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ لغایت ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ جمعاٌ ۳ سهمیه

تذکر:

۱-اولویت با متقاضیانی می باشد که تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده ننموده اند.

۲-همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده نموده اند ، ثبت نام نمی شوند.

۳-تعرفه های استفاده از ویلا از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به ازاء هر شب در ایام غیر تعطیل  ۷۰۰/۰۰۰ ریال و برای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیل ۸۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد. 

۴- متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۵ روز قبل از عزیمت به واحد روابط عمومی شبکه بهداشت ارسال نمایند تا پس از بررسی و قرعه کشی معرفی نامه آنان صادر گردد.

سهمیه فروردین ماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه فروردین  ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ جمعاٌ ۳ سهمیه

تذکر:

۱-اولویت با متقاضیانی می باشد که تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده ننموده اند.

۲-همکارانی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تا کنون از امکانات این مجموعه استفاده نموده اند ، ثبت نام نمی شوند.

۳-تعرفه های استفاده از ویلا از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ به ازاء هر شب در ایام غیر تعطیل  ۷۰۰/۰۰۰ ریال و برای پنجشنبه ، جمعه و ایام تعطیل ۸۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد. 

۴- متقاضیان می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر تا ۵ روز قبل از عزیمت به واحد روابط عمومی شبکه بهداشت ارسال نمایند تا پس از بررسی و قرعه کشی معرفی نامه آنان صادر گردد.

سهمیه سه ماهه چهارم ( زمستان ۹۵ ) زائر سرای مشهد

بدین وسیله سهمیه سه ماهه چهارم سال ۹۵ زائرسرای مشهد مقدس به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

           از تاریخ                   تا تاریخ

       ۱۳۹۵/۱۰/۰۶             ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

       ۱۳۹۵/۱۰/۲۷             ۱۳۹۵/۱۱/۰۱

       ۱۳۹۵/۱۱/۱۴             ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

       ۱۳۹۵/۱۲/۱۰             ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

سهمیه مهرماه ویلاهای چادگان

بدینوسیله سهمیه مهر ماه از مجموعه فرهنگی رفاهی شماره ۴ دانشگاه ( ویلاهای چادگان ) به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ لغایت ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ جمعاٌ ۳ سهمیه

صفحه‌ها

اشتراک در اطلاعیه ها