previous pauseresume next

محمدیه

فاصله تا مرکز شهرستان :  جمعیت مرکز:

خدماتی که در مرکز ارائه می شود:

پرسنل موجود در مرکز:

روزهای سیاری پزشک:

۲ کیلومتر ۳۸۸۸ پزشک عمومی، دندانپزشک، خدمات بهداشتی، خدمات مامایی، خدمات پرستاری، آزمایشگاه(۲روز در هفته) پزشک عمومی، دندانپزشک، ماما، کاردان بهداشت خانواده، کاردان مبارزه با بیماریها، دارویار،پرستار، پذیرش، بهورز(۳نفر)، خدمات  ----

 

 

خانه/پایگاه  بهداشت تحت پوشش مرکز جمعیت خانه /پایگاه روستاهای اقماری خانه بهداشت
پایگاه محمدیه ۲۷۶۱ ----
مزرعه امام ۱۲۱۷ ----