previous pauseresume next

چوپانان

فاصله تا مرکز شهرستان :  جمعیت مرکز:

خدماتی که در مرکز ارائه می شود:

پرسنل موجود در مرکز:

روزهای سیاری پزشک:

۱۵۸کیلومتر ۸۸۲ پزشک عمومی، خدمات مامایی، خدمات پرستاری، خدمات بهداشتی(دندانپزشک و آزمایشگاه(یک روز در هفته)) پزشک عمومی، دارویار، ماما،  پرستار، پذیرش، راننده، بهورز(۲نفر) ---