previous pauseresume next

کودکانی که بیش از ۲ ساعت در روزوقت خود را با موبایل هوشمند یا تماشای تلویزیون می گذارنند در معرض خطر آسیب مغزی هستند و می تواند منجر به ضعف رشد مغزی شود