previous pauseresume next

کجان

 

فاصله تا مرکز شهرستان :  جمعیت مرکز:

خدماتی که در مرکز ارائه می شود:

پرسنل موجود در مرکز:

روزهای سیاری پزشک:

۴۸کیلومتر ۹۶۴ پزشک عمومی، خدمات مامایی، خدمات بهداشتی، خدمات پرستاری،(آزمایشگاه و دندانپزشکی(یک روز در هفته)) ،پزشک،تکنسین مبارزه با بیماریها،بهورز(۴نفر)،ماما،خدمات دارویار،راننده یکشنبه(مهرادران) سه شنبه    (وندیش، فیض آباد)

 

خانه/پایگاه  بهداشت تحت پوشش مرکز جمعیت خانه /پایگاه روستاهای اقماری خانه بهداشت
کجان ۴۷۶ خاروان، سرخونی، تیرآباد، زورکی
فیض آباد ۱۵۲ نصیرآباد، ملکان، فخرآباد، دلنگی، اشکستان، قلعه فیض آباد، جلال آباد گلستان
وندیش ۱۵۳ آشنان، صفی آباد، جزن آباد، قاسم آباد، صالح آباد،
مهرادران ۱۸۳ نجف آباد، حسین آباد حاج کاظم، گلستان