رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید کارشناس محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده شهرستان نایین

بازدید کارشناس محترم  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده شهرستان نایین
در تاریخ 1401/12/04 آقای دکتر فریورکارشناس محترم وزارت بهداشت وآقای مهندس حمامی مسئول گروه توسعه شبکه های  مرکز بهداشت استان ،  از  ستاد شبکه نایین ومرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی بافران بازدید نمودند .
در این بازدید روند ارائه خدمات در برنامه پزشک خانواده روستایی وشهرهای باجمعیت زیر ۲۰هزارنفر بررسی وچک لیست وزارتی تکمیل گردید