رفتن به محتوای اصلی
x

مطالب آموزشی

1-خونریزیهای غیر طبیعی رحمی

/sites/naeen/files/abnormal-beeding2014.pdf

/sites/naeen/files/abnormaluterinebleeding-151207215525-lva1-app6891_0.pdf

/sites/naeen/files/vulvovaginal-infection-160907234506.pdf

/sites/naeen/files/vulvovaginal-infectionsvaginitisfmdrl.pdf

2- تک فرزندی

/sites/naeen/files/2%20-%20%D8%AA%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C_2.docx

3- قانون حمایت از جوانی جمعیت  ، پوکی استخوان شیر مادر

/sites/naeen/files/mohtavaye%20vezarati%20hafte%20saba%201401%20shahrestanha(1)_0.rar

4-مسمومیتها

/sites/naeen/files/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%20(1).rar

---بوکلت بهورز 1401

/sites/naeen/files/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B21401%20(1).pdf

-مدیریت بارداری های نیاز مراقبت ویژه

/sites/naeen/files/PIH%20%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%20%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20(1)_0.pdf

/sites/naeen/files/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%

D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%AF%DB%8C%20pdf%20(2)_0.pdf

/sites/naeen/files/%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86-%20%20Pourashraf%20(2)_0.pdf

 

دستورالعمل اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده نسخ 22 

/sites/naeen/files/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%2022%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%85-1.pdf

تراکت آموزشی طرح سلامت نوروزی

/sites/naeen/files/xvp%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8

%

B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%201401.pdf

 

دستورالعمل اجرایی بزرگداشت هفته ملی جمعیت
/sites/naeen/files/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%A7.pdf%DB%8C%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7.pdf