رفتن به محتوای اصلی
x

مطالب آموزشی

1-خونریزیهای غیر طبیعی رحمی

/sites/naeen/files/abnormal-beeding2014.pdf

/sites/naeen/files/abnormaluterinebleeding-151207215525-lva1-app6891_0.pdf

/sites/naeen/files/vulvovaginal-infection-160907234506.pdf

/sites/naeen/files/vulvovaginal-infectionsvaginitisfmdrl.pdf

2- تک فرزندی

/sites/naeen/files/2%20-%20%D8%AA%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C_2.docx

3- قانون حمایت از جوانی جمعیت  ، پوکی استخوان شیر مادر

/sites/naeen/files/mohtavaye%20vezarati%20hafte%20saba%201401%20shahrestanha(1)_0.rar

4-مسمومیتها

/sites/naeen/files/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%20(1).rar

---بوکلت بهورز 1401

/sites/naeen/files/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%B21401%20(1).pdf

-مدیریت بارداری های نیاز مراقبت ویژه

/sites/naeen/files/PIH%20%20%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%20%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20(1)_0.pdf

/sites/naeen/files/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%

D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%DA%AF%DB%8C%20pdf%20(2)_0.pdf

/sites/naeen/files/%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%20%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86-%20%20Pourashraf%20(2)_0.pdf

 

دستورالعمل اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده نسخ 22 

/sites/naeen/files/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%2022%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%85-1.pdf

تراکت آموزشی طرح سلامت نوروزی

/sites/naeen/files/xvp%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%86%D9%88%D8

%

B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%201401.pdf

 

دستورالعمل اجرایی بزرگداشت هفته ملی جمعیت

/sites/naeen/files/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%A7.pdf%DB%8C%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AC%D9%85%در D8

%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7.pdf

مطالب آموزشی شیرمادر

/sites/naeen/files/users/user54/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.docx

 

-دستوالعمل مادران 1402

/sites/naeen/files/users/user54/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C(21).docx

محتوای کارگاه آموزشیبانک شیر مادران و تسهیل چالشهای شیردهی برای نوزادان اواخر نارسی

/sites/naeen/files/users/user54/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_0.pdf

/sites/naeen/files/users/user54/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20-%20Copy.pdf

محتوای آموزشی کارگاه  مراقبت آغوشی

/sites/naeen/files/users/user54/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%20%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4%DB%8

دستورالعمل غربالگری تکامل با استفاده از پرسشنامه ASQ3 و ASQ SE 2

/sites/naeen/files/users/user54/1400-8-4%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%2020%D8%A2%D8%B0%D8%B1-ASQSE2%20%D9%88ASQ-3.pdf

مطالب پیشگیری از مسمومیتها

/sites/naeen/files/users/user54/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA1402.doc

مسمومیتها

1-/sites/naeen/files/users/user54/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20.pdf

2/sites/naeen/files/users/user54/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9.pdf

3فعالیتهای بدنی در میانسالان 

/sites/naeen/files/users/user54/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AC%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_0.pdf

پیشگیری از مقاومت به دارو های ضد میکروبی

/sites/naeen/files/users/user54/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.zip 

 خودآزمایی سینه 

/sites/naeen/files/users/user54/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87.docx

آسیب به عضلات

/sites/naeen/files/users/user54/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA_0.docx

اختلالات شایع تکاملی کودکان/sites/naeen/files/users/user54/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf

ارزیابی کودک مصدوم

/sites/naeen/files/users/user54/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%201.pdf

نگهداری و امحای دارو

/sites/naeen/files/users/user54/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20.pdf